teraz jesteś w chronosports.pl       przejdź do: biurozawodow.plwynikionline.pl            polskienglish

twój portal zawodów sportowychRegulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Grupa serwisów internetowych BIURO ZAWODÓW jest prowadzona i zarządzana przez spółkę VV GROUP sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 398893, o kapitale 125.000,00 PLN wniesionym w całości, posiadającą numer NIP: 5732836190.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulaminy własne serwisów z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.

 2. Portal – oznacza grupę serwisów internetowych w skład której wchodzą:

  • biurozawodow.pl,
  • wynikionline.pl,

 3. Administrator – oznacza firmę VV GROUP sp. z o.o.

 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.

 5. Zarejestrowany Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot, który skutecznie założy Profil w Portalu poprzez uzyskanie w procesie rejestracji indywidualnego numeru karty klienta oraz wybranego przez siebie hasła pozwalającego zalogować się do Profilu.

 6. Profil – zbiór informacji opisujących i identyfikujących danego Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika do Portalu, które przetwarzane są i publikowane na stronach Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

 7. Baza Profili – zbiór informacji opisujących i identyfikujących wszystkich Użytkowników Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które gromadzone są i przetwarzane przez Portal na potrzeby świadczenia usług Portalu.

 8. Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies", skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

 2. Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:

  • umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania się w sposób elektroniczny na zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach,
  • publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez VV GROUP sp. z o.o. lub podmioty trzecie,
  • publikacja zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów sportowych w celach umożliwienia ich zakupu przez Zarejestrowanych Użytkowników,
  • na podstawie oddzielnych umów umożliwienie organizatorom zawodów sportowych przeprowadzenia zapisów elektronicznych na te zawody dla Zarejestrowanych Użytkowników,
  • na podstawie oddzielnych umów publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez VV GROUP sp. z o.o. lub podmioty trzecie.

 3. Rejestracja Profilu w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

 4. Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych w Profilu danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają istotny wpływ na uczestnictwo w zawodach sportowych. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.

 5. Konta powiązane, to profile innych Zarejestrowanych Użytkowników Portalu przypisane do danego Zarejestrowanego Użytkownika. Dzięki tym powiązaniom można zgłaszać na zawody sportowe swoich znajomych i/lub odwrotnie. W ramach kont powiązanych widoczne są tylko wybrane dane Profilu: imię, nazwisko, miejscowość, klub sportowy. Dane konta powiązanego mogą być aktualizowane tylko przez osobę, której one dotyczą. Powiązanie kont następuje w wyniku dobrowolnego przekazania innemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi swojego numeru karty Użytkownika oraz indywidualnego kodu udostępniania wygenerowanego przez Portal.

 6. Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową, spersonalizowane według danych Profilu oraz wymagań organizatora zawodów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na zawody sportowe.

 7. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez Administratora oraz organizatora zawodów sportowych, których ten formularz dotyczy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.

 8. Wyniki online, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki online zawierają informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.

 9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować konto. Konto może być również usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie wszystkich związanych z nim danych Profilu. Usunięcie konta przez Administratora lub na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika nie skutkuje usunięciem danych Użytkownika z list Wyników online.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Za realizację Usług dostępnych w Portalu i/lub przez VV GROUP, Administrator może pobierać na rzecz organizatora zawodów sportowych opłaty zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według stawki obowiązującej danego organizatora zawodów.

 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez Dotpay.pl, jak również: przy odbiorze (za pobraniem), w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.

 3. Do każdej wpłaty poprzez Portal i Dotpay.pl dołączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT do tego paragonu.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.

 2. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do VV GROUP wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.

 4. Wszystkie produkty elektroniczne w tym pliki i materiały audiowizualne dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują VV GROUP.

 2. Użytkownik nabywa prawo niewyłącznej licencji prywatnej do zakupionych w Portalu plików oraz materiałów audiowizualnych.

 3. Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Portalem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie na stronach głównych serwisów wchodzących w skład Portalu. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące konto przez Użytkownika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik w przypadku nie zaakceptowania nowej treści regulaminu powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego Użytkownika.

 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Portalu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Częstochowa, dnia 15 marca 2013r.